Home Web Control Panel

Web Control Panel / เวปสำหรับตั้งค่าโฮสติ้ง

 

ขั้นตอนที่ 1

เข้าเวป control panel ได้จาก http://webpanel.domain เช่น ถ้าโดเมนคือ testhost.com ลิงค์คือ http://webpanel.testhost.com

 
ขั้นตอนที่ 2

ให้ทำการใส่ชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผู้ใช้งาน (password) เพื่อเข้าสู่ระบบ Control Panel

* username และ password ดูได้จาก email รายละเอียด hosting ที่ส่งให้จากทางบริษัท

 
ขั้นตอนที่ 3

หลังจากทำการ login เสร็จเรียบร้อย จะเข้าสู่หน้าจอการตั้งค่า hosting ตามรูปด้านล่าง

* คู่มือการใช้งานสามารถ download ได้ที่ คู่มือการใช้งาน

 
ขั้นตอนที่ 4

กรุณา Sign Out ออกจากระบบทุกครั้งที่ใช้งานเสร็จ