Home Web Mail

Web Mail / การใช้งานอีเมลล์ผ่านเวป

 

ขั้นตอนที่ 1

เข้าเวป web mail ได้จาก http://www.domain/mewebmail เช่น ถ้าโดเมนคือ testhost.com ลิงค์คือ http://www.testhost.com/mewebmail

 
ขั้นตอนที่ 2

ให้ทำการใส่ชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผู้ใช้งาน (password) เพื่อเข้าสู่ระบบ Web Mail

* username และ password ดูได้จาก email รายละเอียด hosting ที่ส่งให้จากทางบริษัท

 
ขั้นตอนที่ 3

หลังจากทำการ login เสร็จเรียบร้อย จะเข้าสู่หน้าจอการใช้งาน web mail ตามรูปด้านล่าง

 
ขั้นตอนที่ 4

กรุณา Sign Out ออกจากระบบทุกครั้งที่ใช้งานเสร็จ